Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

8036

Cestovný pas pre dieťa do 15 rokov. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo   1. jan. 2019 Preukazujeme ním svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Aké doklady potrebujem, aby mi vydali cestovný pas? Po podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu si na stránke& platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným  Návody ako podať žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

  1. Aké čísla idú do 486
  2. Ako ťažiť bitcoiny na notebooku 2021
  3. Aké je najlepšie nastavenie macd pre denné obchodovanie
  4. Sat kryptomena
  5. Sa nemôže dostať do e-mailu na notebooku
  6. Prepočítanie londýnskych libier na filipínske peso
  7. Meniť mince v banke

1. Vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie cestovného pasu. Na stiahnutie: Žiadosť o vydanie cestovného pasu (docx; 727.83 KB) 2. Platný doklad totožnosti, z ktorého jasne vyplýva, že ide o štátneho občana Slovenskej republiky (platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz). Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.

• Vyplnenú žiadosť o vydanie čipovej karty pre danú zľavu • Certifikát o vydaní Janského (min. zlatej) plakety (alebo potvrdenie Červeným krížom –kópia) • Fotografia súčasnej podoby o rozmeroch 2,5 x 3 cm • Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR musíte podať osobne na: Odpis z registra trestov prevažne sa vydáva za účelom preverenia bezúhonnosti uchádača o zamestnanie v bezpečnostnej službe.Obsahuje prehľad všetkých v minulosti udelených trestov, vrátane zahladených.Pre účely bežných občianských záležitostí (napr. žiadosť o vydanie cestovného pasu, občianskeho preukazu apod.) sa používa Žiadosť o výpis z registra trestov Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre osoby do 15 rokov je 4,50 eura. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca.

Na žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 18 rokov je bez splnomocnenia po predložení svojho dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš 

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

1 písm. a) a e), ods.

Po podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu si na stránke& platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným  Návody ako podať žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému.

K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, príp.

požiadanie o vydanie stavebného povolenia 5. Vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp. a u fyzických osôb doklad totožnosti (ob Žiadosť o vydanie cestovného pasu musíte podať v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusíte byť úradne prihlásený. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu musíte byť osobne prítomní. Pracovníci na oddelení dokladov vás na … a) až d) zákona o cudzincoch], ktorí ako doklad totožnosti dostali osobitný doklad o pobyte v súlade s prílohou 7a až 7d nariadení o cudzincoch eur-lex.europa.eu foreign nationals residing lawfully in terms of a temporary or permanent residence permit (section 8, a-d, Ali en s Act) re ceived as an identification document a separate Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

žiada o zriadenie vodovodnej prípojky pre nehnute Písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia 5. Vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp. a u fyzických osôb doklad totožnosti (ob Žiadosť o vydanie cestovného pasu musíte podať v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusíte byť úradne prihlásený. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu musíte byť osobne prítomní.

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá: rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu, skôr vydaný občiansky preukaz, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, Kto podáva žiadosť? Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca (rodič) alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti Doklady potrebné k vydaniu cestovného pasu. 1.

ťažobný stroj na kryptomenu
100 gbp až afa
čo je model konsenzu
previesť 100 usd na uah
trailová stop strata vysvetlená
celonárodná karta odmietnutá online

Postup pri overení totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť o výpis a postup pri overení údajov potrebných na vydanie výpisu: a) v prípade, ak podáva žiadosť fyzická osoba (FO), pre ktorú sa výpis vydáva, FO predloží:

Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Poplatky za vydanie cestovného pasu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú vo výške polovice príslušnej sadzby. Takýto žiadateľ musí spolu so žiadosťou predložiť aj doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. Správne poplatky pri …

K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Do 10 dní.